Bell Schedule

2019/20 SHELL BEACH ELEMENTARY BELL SCHEDULE
GRADE: TK / Kindergarten 1st - 2nd 3rd 4th 5th-6th
Late Start Monday
Start Time 9:40 AM 9:40 AM 9:40 AM 9:40 AM 9:40 AM
AM Recess 10:10 AM-10:20 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:40 AM-10:50 AM 10:40 AM-10:50 AM
Lunch 11:30 AM-11:50 AM 11:50 AM-12:10 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:30 PM-12:50 PM
Lunch Recess 11:50 AM -12:10 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:30 PM-12:50 PM 12:30 PM-12:50 PM 12:50 PM-1:10 PM
PM Recess 1:00 PM-1:15 PM 1:50 PM-2:00 PM 1:50 PM-2:00 PM 2:03 PM-2:10 PM 2:03 PM-2:10 PM
Dismissal 2:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM
Regular Day (T-F)
Start Time 9:00 AM 8:40 AM 8:40 AM 8:40 AM 8:40 AM
AM Recess 10:10 AM-10:20 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:40 AM-10:50 AM 10:40 AM-10:50 AM
Lunch 11:30 AM-11:50 AM 11:50 AM-12:10 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:30 PM-12:50 PM
Lunch Recess 11:50 AM -12:10 PM 12:10 PM-12:30 PM 12:30 PM-12:50 PM 12:30 PM-12:50 PM 12:50 PM-1:10 PM
PM Recess 1:00 PM-1:15 PM 1:50 PM-2:00 PM 1:50 PM-2:00 PM 2:03 PM-2:10 PM 2:03 PM-2:10 PM
Dismissal 2:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:00 PM
Minimum Day
Start Time 9:00 AM 8:40 AM 8:40 AM 8:40 AM 8:40 AM
AM Recess 10:10 AM-10:20 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:10 AM-10:25 AM 10:40 AM-10:50 AM 10:40 AM-10:50 AM
Lunch 11:15 AM-11:30 AM 11:25 AM-11:40 AM 11:25 AM-11:40 AM 11:35 AM-11:50 AM 11:35 AM-11:50 AM
Dismissal 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM 12:15 PM
Rainy Day Lunch Schedule
  11:30-12:00 (In Classroom) 11:30-12:00 12:05-12:35 12:05-12:35 12:40-1:10